Xuất bản thông tin

null Đến năm 2030, 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Trang chủ Tin tức

Đến năm 2030, 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 23/3/2022 về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 06 chỉ tiêu thực hiện. Bên cạnh những chỉ tiêu tiếp tục thực hiện của giai đoạn 2016-2020, còn có những chỉ tiêu mới nổi bật như: đến năm 2030, 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 95% công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Hình ảnh tài liệu tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với các ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp… và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí của Kế hoạch hơn 06 tỷ đồng được phân bổ từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm tạo nguồn lực cho các cấp, nhất là ở cơ sở triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đạt hiệu quả thiết thực.

Đây là một trong số những Kế hoạch, Chương trình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được UBND Tỉnh ban hành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách để con người phát triển toàn diện, góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.                                            

Tin: Tài Linh