Xuất bản thông tin

null QĐ 436/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021

Trang chủ Công khai ngân sách

QĐ 436/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021

Ngày 20/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 436/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.