Xuất bản thông tin

null Công khai thực hiện dư toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Công khai thực hiện dư toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022

Sở VHTTDL công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022 chi tiết tại đây.