Xuất bản thông tin

null Ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh

Chi tiết bài viết Du lịch

Ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh

UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch Đồng Tháp trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát phát triển du lịch thông minh theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và trên cơ sở lấy khách du lịch làm trung tâm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến Đồng Tháp, thúc đẩy gia tăng khách du lịch nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan QLNN về du lịch, doanh nghiệp và khách du lịch.

Đồng thời, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hoàn thiện nền tảng ứng dụng công nghệ hiện có phục vụ khách du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan QLNN về du lịch; tích hợp các ứng dụng tiện ích hỗ trợ khách du lịch, các chủ thể liên quan du lịch; xây dựng, hoàn thiện sản phẩm được ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để nâng cao trải nghiệm, phù hợp hành vi tiêu dùng khách du lịch... Định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch thông minh đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đưa du lịch Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn khu vực ĐBSCL, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh; hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ trên cơ sở tiếp cận công nghệ tiên tiến; mở rộng phát triển du lịch thông minh các địa bàn du lịch trọng điểm của Tỉnh, đóng góp việc hình thành các chuỗi đô thị thông minh phạm vi toàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là: Phát triển, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch. Số hoá, kết nối, tích hợp các dữ liệu về du lịch địa phương vào hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý chung theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch. Phát triển các nhóm ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, QLNN về du lịch, điểm đến thông minh và doanh nghiệp thông minh. Tăng cường công tác QLNN trong lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch trên địa bàn đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành. Chia sẻ, kết nối dữ liệu góp phần phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Phát triển nguồn nhân lực và tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch thông minh.

Tin: Võ Văn Đề (Nguồn: 42/KH-UBND)