Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

Trang chủ Văn hóa - Gia đình

Đồng Tháp triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác gia đình năm 2023 gồm: Tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023); tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực công tác gia đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn Tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03) vói chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”; Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023) – chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022); Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Tại Kế hoạch này, UBND Tỉnh giao Sở Văn hoá và Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực gia đình trên địa bàn Tỉnh; tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện về công tác gia đình.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao; UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tiếp tục tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; ban hành kế hoạch và thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin: Mai Yên, Ảnh: Nguồn ineternet