Xuất bản thông tin

null Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Trang chủ Thông tin tuyên truyền

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử và Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 4/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 362/KH-SVHTTDL ngày 13/02/2023 triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích của người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình LED….). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả Kết quả.

Đặc biệt chỉ đạo 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Phân công Thành viên Tổ chuyển đổi số chịu trách nhiệm trực tiếp trong cài đặt, duy trì phần mềm phòng, chống mã độc tập trung các máy tính được bố trí key sử dụng, đảm bảo 62/62 máy tính hoạt động thường xuyên. Tăng cường công tác giám sát an toàn thông tin, thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi theo khuyến cáo của đơn vị chuyên môn.

Nguồn: 487/SVHTTDL-VP 

Tin: Hiền Trang, ảnh: internet