Xuất bản thông tin

null Quyết định 99/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh giảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 99/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh giảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 02/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 99/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh giảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.