Xuất bản thông tin

null Quyết định 102/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 102/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc

Ngày 02/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 102/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.