Xuất bản thông tin

null QĐ 158/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2020 của khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 158/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2020 của khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Ngày 07/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 158/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2020 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.