Xuất bản thông tin

null Quyết định 230/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN quý 2 năm 2019

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 230/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN quý 2 năm 2019

Ngày 09/8/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 230/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN quý 2 năm 2019, công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.