Xuất bản thông tin

null Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán, quyết toán thu-chi NSNN năm 2018

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán, quyết toán thu-chi NSNN năm 2018

Ngày 09/8/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai thực hiện dự toán, quyết toán thu-chi NSNN năm 2018 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo tại đây.