Xuất bản thông tin

null Quyết định 199/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 199/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Ngày 13/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 199/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Mời xem chi tiết Quyết định và phụ lục kèm theo Tại đây.