Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ chi phí đầu tư cho Điểm tham quan, du lịch và Homestay theo chính sách của tỉnh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hỗ trợ chi phí đầu tư cho Điểm tham quan, du lịch và Homestay theo chính sách của tỉnh

Ngày 04/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý hỗ trợ chi phí đầu tư cho Điểm tham quan, du lịch và Homestay Thân Thương và hỗ trợ chi phí đầu tư cho Điểm tham quan vườn cam quýt Bá Chuốt.

Điểm tham quan vườn cam quýt Bá Chuốt.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chi hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị theo đúng quy định hiện hành được quy định tại Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, hỗ trợ chi phí đầu tư Homestay và chi phí đầu tư Nhà hàng kết hợp bán đặc sản cho Điểm tham quan, du lịch Homestay Thân Thương tại Khu du lịch Đồng sen Tháp Mười thuộc địa bàn xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười với số tiền 370 triệu đồng; hỗ trợ chi phí đầu tư cho Điểm tham quan vườn cam quýt Bá Chuốt tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung với số tiền gần 300 triệu.

Nguồn: Công văn số 123/UBND-KT; 124/UBND-KT.

Nguyễn Văn Đề