Xuất bản thông tin

null QĐ 290/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 của khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 290/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 của khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Ngày 15/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 290/QĐ-SVHTTDL Về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.