Xuất bản thông tin

null QĐ 303/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 4).

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 303/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (lần 4).

Ngày 21/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 303/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Bổ sung lần 4 - Kinh phí trùng tu, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2020; Theo 850/UBND-KT và 344/STC-HCSN) .

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.