Xuất bản thông tin

null QĐ 11A/QĐ-SVHTTDL công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2020 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 11A/QĐ-SVHTTDL công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2020 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 21/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Quyết định số 11A/QĐ-SVHTTDL về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc.

Mời xem chi tiết nội dung công khai tại đây.