Xuất bản thông tin

null Quyết định 404/QĐ-SVHTTDL giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 404/QĐ-SVHTTDL giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 31/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 404/QĐ-SVHTTDL về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Mời xem chi tiết Công văn tại đây.