Xuất bản thông tin

null Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều ngày 29/01/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào chủ trị Hội nghị.  

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh; tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện có lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo Phong trào 12 huyện, thành phố, Ban Công tác 143 xã, phường, thị trấn và Ban Vận động, Ban Vận động khóm, ấp và Tổ Nhân dân tự quản.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị đã Báo cáo những kết quả nổi bật của tỉnh trong 20 năm qua như: giai đoạn 2000-2020, tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt bình quân 81,62%/năm; công tác bình xét và công nhận danh hiệu văn hóa thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính thể hiện sự công khai, minh bạch, dân chủ; nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến được triển khai nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân; toàn tỉnh có hơn 97.862 gương “Người tốt, việc tốt” được biểu dương và khen thưởng thông qua Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)…                                            

Trong chương trình, các ngành cấp tỉnh và địa phương cấp huyện, cấp xã,  và Tổ Nhân dân tự quản tham luận trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, kinh nghiệm thực hiện Phong trào trong 20 năm qua; đề xuất những giải pháp mới hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển Phong trào theo hướng nâng cao chất lượng bền vững.

Thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh Đoàn Tấn Bửu, ông Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ trì, điều hành và kết luận Hội nghị với những nội dung cụ thể đối với Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Công tác cấp xã và Ban Vận động khóm, ấp. Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch Phong trào giai đoạn 2021-2025 đúng hướng dẫn, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết của Tỉnh uỷ về “Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; phát huy vai trò của Tổ Nhân dân tự quản làm nền tảng vững chắc của phong trào cơ sở…

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh.

Dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể, 01 cá nhân; của Bộ VHTT&DL cho 01 tập thể, 01 hộ gia đình, 02 cá nhân và của UBND tỉnh cho 01 hộ gia đình, 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2020; kết hợp tặng Bằng khen của UBND Tỉnh cho 05 tập thể Ban chỉ đạo Phong trào cấp huyện có thành tích xuất sắc trong năm 2020.   

Tài Linh