Xuất bản thông tin

null Quyết định 142/QĐ-SVHTTDL ban hành quy chế chi tiêu nội bộ qiai đoạn 2020-2021; Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 142/QĐ-SVHTTDL ban hành quy chế chi tiêu nội bộ qiai đoạn 2020-2021; Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022

Ngày 08 tháng 02 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 142/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn năm 2020-2022 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Biên tập Website Sở triển khai cho công chức được biết.