Xuất bản thông tin

null QĐ 225/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 225/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/04/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 225/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.