Xuất bản thông tin

null QĐ 166/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 (KP thực hiện tinh giản biên chế bà Lê Thị Kim Ngọc và ông Trịnh Hồng Khoan)

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 166/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 (KP thực hiện tinh giản biên chế bà Lê Thị Kim Ngọc và ông Trịnh Hồng Khoan)

Ngày 26/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 166/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 (KP thực hiện tinh giản biên chế bà Lê Thị Kim Ngọc và ông Trịnh Hồng Khoan)

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.