Xuất bản thông tin

null Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL giao dự toán NSNN năm 2021_Công trình tu bổ 5 di tích cấp quốc gia

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL giao dự toán NSNN năm 2021_Công trình tu bổ 5 di tích cấp quốc gia

Ngày 15/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.