Xuất bản thông tin

null Quyết định 140A/QĐ-SVHTTDL công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 140A/QĐ-SVHTTDL công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc

Ngày 02/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 140A/QĐ-SVHTTDL về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.