Xuất bản thông tin

null Quyết định 140B/QĐ-SVHTTDL công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 140B/QĐ-SVHTTDL công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Ngày 02/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 140B/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.