Xuất bản thông tin

null QĐ 288/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021_Kinh phí chi lương CCVC điều động giữa các đơn vị.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 288/QĐ-SVHTTDL điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021_Kinh phí chi lương CCVC điều động giữa các đơn vị.

Ngày 11/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 288/QĐ-SVHTTDL về việc Về việc điều chỉnh dự toán thu – chi NSNN năm 2021 giữa các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phụ lục số 01, 02.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.