Xuất bản thông tin

null (Video clip) hướng dẫn hồ sơ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).