Xuất bản thông tin

null BC 1567/BC-SVHTTDL về việc tự kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở VHTTDL và các ĐVSN thuộc Sở

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

BC 1567/BC-SVHTTDL về việc tự kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở VHTTDL và các ĐVSN thuộc Sở

Ngày 01/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 1567/BC-SVHTTDL về việc tự kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở VHTTDL và các ĐVSN thuộc Sở.

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.