Xuất bản thông tin

null Quyết định 324/QĐ-SVHTTDL bổ sung dự toán NSNN năm 2021 chi trả lương đối với hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP_Đơn vị Trung tâm VHNT Tỉnh

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 324/QĐ-SVHTTDL bổ sung dự toán NSNN năm 2021 chi trả lương đối với hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP_Đơn vị Trung tâm VHNT Tỉnh

Ngày 04/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 324/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.