Xuất bản thông tin

null Quyết định 339/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 giữa các đơn vị sự nghiệp ngân sách trực thuộc.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 339/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 giữa các đơn vị sự nghiệp ngân sách trực thuộc.

Ngày 31/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 332/QĐ-SVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021 giữa các đơn vị sự nghiệp ngân sách trực thuộc.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.