Xuất bản thông tin

null Quyết định 340/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 340/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngày 06/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 340/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.