Xuất bản thông tin

null QĐ 377/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2021 của Khối Văn phòng Sở VHTTDL

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 377/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2021 của Khối Văn phòng Sở VHTTDL

Ngày 13/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 377/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2021 của Khối Văn phòng Sở VHTTDL.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.