Xuất bản thông tin

null QĐ 396/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021_Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 396/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021_Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ngày 05/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số QĐ 396/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021_Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.