Xuất bản thông tin

null Quyết định 76/QĐ-SVHTTDL giao dự toán NSNN năm 2020 lần 3 (Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá)

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 76/QĐ-SVHTTDL giao dự toán NSNN năm 2020 lần 3 (Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá)

Ngày 22/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 76/QĐ-SVHTTDL về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.