Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hình thức tuyên truyền, tùy tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng, thư viện, khu di tích gắn với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 5 năm qua…; cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, bảng điện tử,…); đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn; trồng cờ phướn ở nội ô và các trục đường chính...

Khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!; Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây./.

Ban Biên tập