Xuất bản thông tin

null QĐ 11/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2021 của khối Văn phòng Sở

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 11/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2021 của khối Văn phòng Sở

Ngày 14/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 11/QĐ-SVHTTDL v/v công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2021 của khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.