Xuất bản thông tin

null Báo cáo 224/BC-SVHTTDL Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 của Sở VHTTDL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 224/BC-SVHTTDL Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 của Sở VHTTDL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ngày 27/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 224/BC-SVHTTDL Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.