Xuất bản thông tin

null Báo cáo 225/BC-SVHTTDL kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2021 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Báo cáo 225/BC-SVHTTDL kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2021 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 27/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 225/BC-SVHTTDL kết quả tình hình thực hiện tự chủ năm 2021 của Sở VHTTDL và các đơn vị trực thuộc

Mời xem chi tiết Báo cáo tại đây.