Xuất bản thông tin

null QĐ 16/QĐ-SVHTTDL v/v giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm năm 2022

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 16/QĐ-SVHTTDL v/v giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm năm 2022

Ngày 21/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 16/QĐ-SVHTTDL v/v giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm năm 2022

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.