.::Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp::.
Về đầu trang
Loading...
Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung chi tiết
Cỡ chữ: A- A A+
DM thông tin phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo điều 19 Luật tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Sở VHTT&DL
Cập nhật: 10/07/2018
null

(Kèm theo Quyết định số 142 /QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2018 của Sở VHTT&DL)

Các thông tin sau đây không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai:

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc Sở.

4. Danh mục thông tin cần công khai theo quy định: lập, cập nhật công khai và đăng tải danh mục phải công khai lên trang thông tin điện tử của Sở; thường xuyên cập nhật và công khai đúng thời điểm, thời hạn và hình thức danh mục thông tin phải công khai; cập nhật tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ hộp thư điện tử của Sở hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

5. Danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

6. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch và các phương thức, kết quả thực hiện nhằm phát triển kinh tế của ngành. Các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở.

7. Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

8. Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.

 null
Ban Biên tập

Về đầu trang
l


Một số lưu ý về Luật an ninh mạng (22/04)
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (22/04)
Thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019 (11/04)
DM thông tin phải được công khai theo điều 17 Luật tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Sở VHTT&DL (10/07)
DM thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo điều 7 Luật tiếp cận thông tin (10/07)
 <<   <   1   >   >>