Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

       

Giám đốc Nguyễn Ngọc Thương

- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán:  Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Cử nhân Khoa học kinh tế chính trị, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0903151909

- Email: nnthuong@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc Ngô Quang Tuyên

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý, Cử nhân Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân,  Cử nhân Chính trị, Cử nhân Quản lý hành chính Nhà nước

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913887607

- Email: nqtuyen62@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Bình Minh

- Ngày tháng năm sinh: 26/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Thể thao

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913938285

- Email: binhminh.cldt@gmail.com

 

THÔNG TIN CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Chánh Văn phòng Sở - Trương Quốc Thái

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Anh Văn, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0916939375

- Email: tqthai.svhttdl@gmail.com