Xuất bản thông tin

null Công văn 1148/SVHTTDL-KHTC báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019; Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN 6 tháng 2019

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Công văn 1148/SVHTTDL-KHTC báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019; Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN 6 tháng 2019

Ngày 19/8/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 1148/SVHTTDL-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019; Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2019 và số liệu quyết toán NSNN năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở.

Mời xem chi tiết Công văn tại đây.