Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Huyện Tân Hồng thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử

Để giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ của địa phương, chiều ngày 25/3/2021, Uỷ ban nhân dân xã Tân Công Chí phối hợp Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Hồng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của xã năm 2021.

Câu lạc bộ thành lập có 46 thành viên tham gia, trong đó có Ban Chủ nhiệm, sinh hoạt định kỳ vào ngày 25 của tháng. Ngoài sinh hoạt các bài, bản mới, những tác phẩm ca ngợi Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh liệt sĩ, tình yêu quê hương đất nước....Câu lạc bộ còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh; tham gia xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới...

Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Tân Công Chí còn giao lưu với Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang.

Tin: Kim Lệ, Ảnh Tiến Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện Tân Hồng