Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng ban hành Kế hoạch Phát triển du lịch năm 2021

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Huyện Tân Hồng ban hành Kế hoạch Phát triển du lịch năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng vừa ban hành Kế hoạch Phát triển Du lịch năm 2021 nhằm thực hiện “Mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của địa phương và tăng cường thu hút khách du lịch đến huyện Tân Hồng trong thời gian tới.

Theo đó, huyện Tân Hồng đã đề ra 07 nhóm giải pháp cụ thể phát triển du lịch của năm 2021 gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông; Mời gọi đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Bảo vệ môi trường du lịch và an ninh, an toàn cho du khách; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch trong năm 2021, huyện Tân Hồng tập trung đầu tư tu bổ, chống xuống cấp Di tích Lịch sử - Văn hóa đối với Đền thờ Huỳnh Công Huy (xã Tân Thành A) và Chùa Phước Thiện (xã Bình Phú); Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Di tích Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung để thu hút khách tham quan, tìm hiểu lịch sử địa phương.

Khu di tích Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung (huyện Tân Hồng).

Bên cạnh đó, huyện Tân Hồng sẽ mời gọi đầu tư phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch đối với các di tích, đình làng trên địa bàn Huyện và mời gọi đầu tư, phát triển các công trình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, hoạt động trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP tại địa phương.

Cùng với đó, huyện Tân Hồng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch; các quy định về bảo vệ môi trường trong các khu di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch, cơ sở lưu trú,...và tiếp tục chỉ đạo công tác đánh giá an toàn Covid-19 đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Huyện.

Lâm Tân Thường