Xuất bản thông tin

null (Video clip) HD hồ sơ điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thẩm quyền của UBND cấp huyện).