Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Trong những năm qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tuy số vụ bạo lực giảm nhưng tính chất, mức độ, đối tượng gây bạo lực ngày càng phức tạp ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.  

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 8/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời phê phán các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về công tác gia đình.

Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2020 và các Đề án, Kế hoạch thuộc lĩnh vực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch….

Công an tỉnh hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực gia đình đảm bảo tính răn đe, giáo dục để giảm nguy cơ tái diễn; can thiệp kịp thời khi phát hiện có trường hợp bạo lực gia đình xảy ra. Phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với thực tiễn đời sống nhân dân tại địa phương.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm bố trí kinh phí thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh…

Xem văn bản chi tiết tại đây./.

Ban Biên tập