Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Trang chủ Tin hoạt động

Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 261/QĐ-UBND-HC  ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2023, ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục “tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)”; tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung được uỷ quyền theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được uỷ quyền.

Việc ủy quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian cũng như cắt giảm quy trình thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thời hạn uỷ quyền từ ngày 09 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Tin: Hiền Trang, ảnh: nguồn internet