Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thực hiện tốt Chỉ thị xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Đồng Tháp thực hiện tốt Chỉ thị xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Chỉ thị số 49-CT/TW), công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều kết quả nổi bật, các hoạt động về gia đình được tổ chức góp phần thực hiện đạt mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.                  

Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt, khẳng định được vai trò quan trọng của công tác gia đình đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qua đó, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, tạo dựng hình ảnh con người Đồng Tháp năng động, sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.  

Họp mặt Gia đình tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018.

Hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú; lồng ghép tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…; lồng ghép vào sinh hoạt các CLB “Gia đình phát triển bền vững”, Hội quán nông dân, Tổ Nhân dân tự quản, CLB “Trợ giúp pháp lý”, CLB “Nông dân với pháp luật”…  

Định kỳ tổ chức Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện, xã tổ chức với 17.915 hộ gia đình được tặng Bằng khen và biểu dương đã tác động tích cực đến phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu, phòng chống bạo lực gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội.  

Giai đoạn 2009 – 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội thi Gia đình Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07 lần; từ năm 2016-2019 tổ chức 04 lần Hội thi gồm: Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” năm 2016 và năm 2017; Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2018 và năm 2019 và tham gia “Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ I, năm 2018” tại thành phố Cần Thơ.     

Trong 15 năm qua, nhiều mô hình về gia đình được thành lập, trong đó mô hình phòng, chống bạo lực gia đình do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, duy trì và nhân rộng với những kết quả tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã phát triển hơn 661 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 666 Nhóm PCBLGĐ, 2.601 Địa chỉ tin cậy, 561 đường dây nóng và 178 Tủ sách pháp luật đặt tại cấp xã, thực hiện tư vấn và hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền các kỹ năng ứng xử trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiềm chế và giảm mạnh, năm 2009 toàn tỉnh có 1.998 vụ BLGĐ, đến năm 2019 còn 92 vụ (giảm 1.906 vụ).                           

Sinh hoạt CLB “Gia đình phát triển bền vững”.

Công tác giáo dục đời sống gia đình đã giúp các gia đình từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, nhất là phát huy tính tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhiều hoạt động thiết thực đã trang bị các kiến thức cần thiết để xây dựng gia đình phát triển bền vững; tạo điều kiện để cá nhân, hộ gia đình phát triển thể chất và cải thiện chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện đạt mục tiêu “gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.    

Nhiều mô hình hỗ trợ, trợ vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình trong xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có hiệu quả như: Hợp tác và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; Chương trình liên kết 4 nhà; Dịch vụ gia đình; Hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà trả chậm; Dự án nuôi bò sinh sản với bảo vệ mội trường, Hội quán nông dân, Tổ hợp tác nông nghiệp, Cánh đồng lớn… được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia nhằm giảm nghèo, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng và cải thiện cuộc sống.   

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đạt kết quả khả quan, số lượng Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn đạt tỷ lệ cao, chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ Gia đình văn hóa bình quân đạt 87,09%/năm (năm 2005 đạt 78,21%, đến năm 2019 đạt 91,07%, tăng 12,86%).

Từ những kết quả trên cho thấy, việc triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng con người với những chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tài Linh