Xuất bản thông tin

null Tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh

Chi tiết bài viết Du lịch

Tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp tỉnh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội, khuyến khích việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống gắn với lễ hội; hướng dẫn, phổ biến rộng rãi nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu, độc đáo của lễ hội trên địa bàn. Phát huy vai trò chủ động, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh về văn hóa, lịch sử truyền thống của từng địa phương, góp phần xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình – năng động – sáng tạo; phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương trên địa bàn Tỉnh. Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND-HC về Bộ Tiêu chí tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp Tỉnh.

 

 Lễ hội Quýt hồng Lai Vung

Bộ tiêu chí hướng dẫn tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch với qui mô cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch với qui mô cấp tỉnh.

Ngoài việc phải thực hiện đúng các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội được quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp Tỉnh phải bảo đảm thực hiện 100% nguyên tắc chung và đạt tối thiểu 70% các nội dung hoạt động được quy định tại Bộ Tiêu chí này. Các chương trình, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp Tỉnh cần được tổ chức quy mô phù hợp, nổi bật, có sức lan tỏa cả về nhận thức và truyền thông đối với sự kiện. Tổ chức gắn kết chặt chẽ theo chủ đề, sản phẩm và thông điệp cần hướng đến.

Việc tổ chức lễ hội phải hướng đến giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử; Tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương. Quan tâm các hoạt động giới thiệu tiềm năng, quảng bá về sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương. Quảng bá hình ảnh, điểm đến, tiềm năng về du lịch, thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp Tỉnh phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân về tham dự. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan môi trường, hệ sinh thái; Bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh…

Bộ tiêu chí còn quy định không lợi dụng việc tổ chức các Lễ hội Văn hóa – Du lịch nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm. Không ép buộc các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí để tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, không bán vé, thu tiền tham dự Lễ hội Văn hóa – Du lịch. Quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động Lễ hội Văn hóa – Du lịch từ nguồn xã hội hóa công khai, minh bạch, đúng mục đích. Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan môi trường trên các tuyến giao thông và các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Bố trí khu vực vệ sinh, thùng rác và lực lượng thu gom rác thải đúng quy định, bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đáp ứng điều kiện qui mô Lễ hội phục vụ nhân dân.

Về tiêu chí nội dung hoạt động, tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch cấp Tỉnh phải đảm bảo 04 tiêu chí thuộc các lĩnh vực hoạt động về: Nghi thức lễ; Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; Du lịch; Truyền thông quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh địa phương. Gắn kết hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, thúc đẩy quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là Hoạt động nghi thức lễ; Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; Hoạt động du lịch; Hoạt động truyền thông quảng bá.

Xem Quyết định tại đây

Hiền Hòa