Xuất bản thông tin

null Kế hoạch 330/KH-SVHTTDL mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Kế hoạch 330/KH-SVHTTDL mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 14/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Kế hoạch số 330/KH-SVHTTDL mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.