Xuất bản thông tin

null QĐ 86/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 86/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL

Ngày 18/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 86/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020 của Khối Văn phòng Sở VHTT&DL.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.